Om vores projekter

På denne side kan du læse nærmere om, hvordan CO2-kompensationerne laves og hvilke andre projekter, vi er med i.

Grundlæggende skal CO2-kompensationer ses som et supplement til de klimatiltag, virksomheder selv kan tage. Dette initiativ er rettet mod brugen af en virksomheds hjemmeside, hvor brugeren af hjemmesiden også medregnes. Det er svært for en virksomhed at ændre på energieffektivitet og energikilde hos brugeren af en hjemmeside, og det er en af grundene til, at dette initiativ er startet.

Vi har ved initiativets start lavet en beregning på, hvor stort energiforbruget og dernæst CO2-udledningen er fra brugen en hjemmeside. Det kan du læse mere om her: https://www.ingenco2.dk/beregninger.

I vores valg af metode til at kompensere den CO2, som udledes, har vi har valgt disse prioriteringer:
At opnå CO2-reduktion. At opnå sociale gevinster i fattige lande. At bidrage til opførelse af nye VE-anlæg (vind/sol). At hjælpe med at udbrede budskabet om, at man kan CO2-kompensere sin udledning, som supplement til egne klimatiltag.

For at imødekomme ønsket om CO2-reduktion og sociale gevinster i fattige lande har vi engageret os i forskellige klimaprojekter i Afrika. Dem kan du læse mere om nedenfor. Ved at arbejde i Afrika er der en naturlig risiko for, at projekterne ikke gennemføres eller munder ud i resultater, der er mindre end forventet. For at beskytte os mod dette – da vi trods risikoen gerne vil arbejde med projekterne grundet de mange fordele – har vi valgt at sikre os på primært to måder: Vi har valgt alene at deltage i verificerede Gold Standard-projekter, som er underlagt kontroller af FN-akkrediterede kontrollører. Gold Standard er af mange klimaeksperter og NGO’ere anbefalet som den bedste kategori af klimaprojekter – bl.a. grundet kontrollerne. Herudover har vi valg at ekstra-kompensere i form af deltagelse i andre klimaprojekter, hvor risiko-profilen og geografien er anderledes. Også her læner vi os op af Gold Standard. Disse ekstra projekter kan ske tidsmæssigt lidt forskudt af de andre projekter, da vi løbende skal følge resultaterne og feedback på projekterne.

Det normale for virksomheder, der ønsker at CO2-kompensere (eksempelvis når firmaet CO2-kompenserer flyrejser) er, at man kompenserer 1:1. Med vores ekstra kompensation, har vi altså indbygget en buffer.

Nedenfor kan du læse mere om de projekter, som vi deltager i.

Her kan du læse mere om Gold Standard:

https://www.goldstandard.org/about-us/partners (her fremgår det, hvem der står bag Gold Standard)

https://www.goldstandard.org/about-us/ngo-supporters (her fremgår NGO’ere, der støtter Gold Standard) 

Vandboringsprojekter i Afrika

Det er normalt i mange områder i Afrika, at vandet er beskidt. Derfor koger en del af befolkningen vandet, inden det drikkes. Desværre er der også mange, der bare drikker vandet som det er.

Vores deltagelse i projekt i Uganda og Zimbabwe har givet befolkninger i mindre byer adgang til rent drikkevand.

 

Projektet er gennemført i samarbejde med CO2-balance og er registreret i Gold Standard-registret:

Her kan du også læse mere: https://www.co2balance.com/projects/safe-water-project-zimbabwe/

 

Ved etableringen af vandboringer anvendes der lokal arbejdskraft, som også har lokale gevinster.

Fra tid til anden er der kritik af, at Gold Standard - på baggrund af FN’s godkendte beregningsmetode - indregner, at flere mennesker koger vand, end der er bevis for. Det betyder i praksis, at den reelle CO2-reduktion i forhold til de CO2-reduktioner som FN-metoden giver kredit for, er lavere. Vi er enige i denne kritik, men synes fortsat at projekterne er gode – så længe man blot alene skeler til de faktiske CO2-reduktioner, dvs. at man indregner, hvor mange der ved projektets start rent faktisk kogte vand. Grunden til, at FN-metoden accepterer at indregne en større andel af mennesker, der koger vand, end der kan bevises er, at man bl.a. ønsker at klimaindsatser også skal ske i Afrika. Dette dels for at understøtte de sociale gevinster (i dette tilfælde rent vand), men også for at sikre, at økonomisk vækst i Afrika kan ske uden at CO2-udledningen stiger mere end højst nødvendigt. I Vesten og Asien har vi jo set, at økonomisk vækst er sket ved øget CO2-udledning.

Vi er involveret i flere andre vandboringsprojekter, men er ikke kommet til selve certificeringen endnu.

Komfurprojekter i Afrika

Det er normalt i mange områder i Afrika at lave mad ved bål – ofte i hytterne, hvor familierne bor. Det er der flere problemer ved. For det første fører det til et meget stort antal dødsfald grundet den røgforgiftning, der finder sted i hytten. For det andet kræver bålet brænde og fordi bålet er ”åbent”, forsvinder en stor del af varmen.

Vores projekt i Kenya opstiller mere energieffektive komfurer hos familier, der frivilligt modtager disse. Komfurerne begrænser behovet for brænde, fordi det holder bedre på varmen. Samtidig begrænses udledningen af røg.

Projektet er gennemført i samarbejde med CO2-balance og er registreret i Gold Standard-registret:

Ved etableringen af komfurprojekterne anvendes der lokal arbejdskraft, som også har lokale gevinster.

Brugen af komfurerne kontrolleres løbende ved stikprøve af FN-akkrediterede kontrollører. Disse kontroller er gennemført uden anmærkninger. Der er fra tid til anden debat om, i hvor høj en grad de familier, der modtager komfurerne, benytter dem, trods de fordele, der er ved det. Det betyder, at man som klimaprojekt skal være varsom med at indregne den fulde effekt af sådanne projekter. Derfor anbefaler vi ikke, at man er 100% afhængig af de CO2-reduktioner, som FN-beregningsmetoden giver. Vores initiativ er med i projekterne, fordi vi synes de sociale effekter er gode, men vi sørger altid for ikke at være afhængig af den fulde CO2-effekt. 

Vindprojekter i Tyrkiet

Vi har medvirket til opførelsen af vindmøller i Tyrkiet, der producerer klimavenlig energi. Dette projekt er også godkendt og verificeret af Gold Standard.

 

Projektet er gennemført i samarbejde med CO2-balance og er registreret i Gold Standard-registret:

 
 
 

Opførelse af nye, vedvarende energikilder

Som supplement til ovenstående klimaprojekter, er vi også involveret i opførelse af nye, vedvarende energikilder. Disse projekter indregner vi ikke i vores CO2-regnestykke, da der altid vil være begrundet tvivl om, hvorvidt VE-anlæggene ville have været opsat uden vores involvering. Men da vi gerne direkte vil medvirke i at omstille energiproduktionen, synes vi at disse projekter er vigtige.

Vi har indtil videre været med i Hvidovre Vindmøllelaug og vindmøllerne ved Uhre Vindmøllelaug.

Siden 2014 har vi besluttet, at vores næste projekt skal være med en større involvering. Vi er på trapperne med en større involvering i et nyt VE-projekt, som vi forventer at kunne offentliggøre senere i 2020. Af hensyn til myndighedsgodkendelser og endelig projektetablering, kan vi ikke offentliggøre denne medvirken før projektet er lidt længere fremme. Afkast fra vores VE-anlæg re-investeres i nye projekter. Vi sørger for at der i projekterne er tænkt på, at VE-anlægget også skal tages ned, den dag værdien er 0 og VE-anlægget ikke længere producerer.

Det er muligt for os, at satse på opførelsen af VE-anlæg, da en del af deltagernes betalinger er med til at finansiere dette.

Europæiske CO2-kvoter

I en kortere periode bidrog vi med at købe og annullere europæiske retter til at udlede CO2. Der var stor politisk opbakning til dette system, men vi har siden da valgt at prioritere andre indsatser i stedet for, hvorfor vi ikke længere arbejder med det europæiske system. Såfremt kvoteprisen måtte stige til et højere niveau, kan det være, at vi genovervejer.

 

Regnskovsprojekter

Vi har været involveret i begrænsning af regnskovsfældning (Redd+) og er i øjeblikket i gang med forundersøgelse på nyt projekt.

 

Øvrige klimaprojekter

Vi var initiativtagere til kampagnen ”Klimabevidst”, hvor vi udviklede værktøjer til reduktion i elforbrug til private, virksomheder og kommuner. 

Beregninger

CO2-reduktioner og kontrol fra Deloitte

Du kan finde tillægget her